+ 31 644 41 41 06 info@tsjoepievajuristen.nl

Juristenkantoor Tsjoepieva is gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Rechtsgebieden

Juristenkantoor Tsjoepieva biedt in Rotterdam professionele juridische bijstand op het gebied van vreemdelingenrecht, asielecht, personen – en familierecht, sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht en incassoprocedures, zowel in de vorm van advisering als het bijstaan in procedures. Neemt u voor meer informatie omtrent juridische bijstand, telefonisch contact op of stuur ons een e-mail.

Personen -en familierecht

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Financiële en zakelijke doelstellingen staan soms lijnrechte tegenover ethiek en emotie. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht.

Asielrecht

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Nederland is aangesloten bij het Vluchtelingenverdrag. Dit betekent dat de Nederlandse staat zich heeft gebonden om asiel te verlenen aan individuen die in hun land van herkomst worden vervolgd vanwege hun religie, etnische afkomst, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Ook als aannemelijk is dat een asielzoeker om andere redenen een risico loopt om gedood of onmenselijk behandeld te worden bij terugkeer naar zijn land van herkomst, heeft hij recht op asiel.

Een asielaanvraag kan worden ingediend door u te melden op het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Ter Apel. Na aanmelding zal de Nederlandse overheid zorg dragen voor uw opvang in afwachting op de asielprocedure. De procedure bestaat doorgaans in beginsel uit tweetal gehoren met een medewerker van de IND. Aan de hand van uw verhaal en de door u ingeleverde documenten, zal de IND beoordelen of u in het bezit dient te worden gesteld van een verblijfsvergunning asiel.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan heeft u de mogelijkheid om daartegen beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Aldaar zal een onafhankelijke rechter beoordelen of de IND op juiste gronden tot diens oordeel is gekomen. Verder is het ook mogelijk om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Juristenkantoor Tsjoepieva kan u adviseren en bijstaan gedurende alle stadia van de asielprocedure.

Bestuursrecht

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Het bestuursrecht is het rechtsgebied tussen de overheid en de burger. Indien u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die u aangaat, dan moet u in het algemeen daartegen eerst binnen de termijn bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Er dient een bezwaarschrift te worden opgesteld, waarin aangegeven wordt waarom u het niet eens bent. Vervolgens kunt eventueel in beroep. Het kunnen soms ingewikkelde procedures zijn.

Juristenkantoor Tsjoepieva kan u ter zake bijstaan en dergelijke procedures voor u voeren.

Vreemdelingenrecht

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Het vreemdelingenrecht regelt het recht met betrekking tot toelating, verblijf en uitzetting van vreemdelingen. Het is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is.

Juristenkantoor Tsjoepieva kan u bijstaan en adviseren bij het aanvragen van een vergunning of gedurende een bezwaar- of beroepsprocedure. Hierbij kunt u denken aan:

•Toeristenvisum

•Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

•Gezinsvorming en -hereniging

•Vreemdelingenbewaring

•Ongewenstverklaring

•Naturalisatie

Sociale Zekerheidsrecht

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Als uw uitkering niet wordt toegekend of wordt ingetrokken dan krijgt u te maken met regelgeving van het sociale zekerheidsrecht. In veel gevallen is een bezwaarprocedure en/ of een beroepsprocedure noodzakelijk.

Juristenkantoor Tsjoepieva kan u adviseren bij het aanvragen van een uitkering en u bijstaan bij het aantekenen van bezwaar en/of (hoger)beroep wanneer uw uitkering wordt beëindigd of wanneer u een boete wordt opgelegd.

Incassoprocedures

LOGO_TJ_Juristenkantoor Tsjoepieva

Incassoprocedures, advies terzake vorderingen op debiteuren, advies terzake financiële schikkingen met deurwaarders.

Ons Tarieven

Het kantoor hanteert redelijke uurtarieven. Voor vaste clientèle worden doorgaans lagere uurtarieven gehanteerd.

Wij maken met u afspraken over de aard van onze dienstverlening. Bij het eerste gesprek of een nieuwe zaak bespreken wij met u de opties en de kosten die aan de te bewandelen weg zijn verbonden.

Voordat wij aan uw zaak gaan werken, ontvangt u een begroting van de kosten. Tijdens de behandeling van de zaak wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij helpen u graag!

Bel nu